W naszej szkole realizowane są następujące projekty, programy i innowacje pedagogiczne:

 

 • Świdnicka Mozaika Edukacyjna - projekt partnerski Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Gminy Miasto Świdnica. Projekt jest realizowany od 1 września 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku na terenie powiatu świdnickiego. Celem projektu jest zapewnienie do końca kwietnia 2021 roku wzrostu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 1420 uczniów z 7 Szkół Podstawowych w Świdnicy biorących udział w projekcie poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizację różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, narzędzi TIK oraz wyposażenia w ramach projektu pracowni matematyczno-przyrodniczych i TIK;

 • Mozaika edukacyjna” - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych;
 • Szkoła bezpiecznego Internetu” – projekt edukacyjny zaadresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli, celem projektu jest nauczenie mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu;


 • Trzymaj formę” – celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki;


 • Mleko w szkole” – celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych;


 • Owoce w szkole” – program powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw;

 • Program głośnego czytania – adresowany do wszystkich uczniów szkoły, jego celem jest wspieranie rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, a także kształtowanie odpowiednich postaw moralnych;
 • Program edukacyjny "Język angielski w praktyce" realizowany w ramach współpracy SP nr 8 z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego – celem programu skierowanego do uczniów klas IV-VIII jest rozwijanie zdolności językowych uczniów, umożliwienie im kontaktu z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów komunikacji języka angielskiego;
 • Program dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej "Nasze Kresy" – celem ogólnym programu jest kształtowanie postawy patriotycznej młodego pokolenia Polaków oraz podejmowanie przez nich działań mających na celu krzewienie kultury i pamięci o Kresach Wschodnich w ramach współpracy ze świdnickim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;
 • Program współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu – głównymi celami programu są: poznanie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji;
 • Program "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci w wieku 5-7 lat.


 • Program "Profilaktyka poprzez sport" – adresowany do wszystkich uczniów szkoły, jego głównymi celami są: promowanie ruchu na świeżym powietrzu, stymulowanie rozwoju psychospołecznego i fizycznego uczniów, kształtowanie pozytywnego nastawienia do kultury fizycznej i nabywania prawidłowych nawyków.

Dodatkowe informacje