CELE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

Głównym celem wychowania przedszkolnego jest zagwarantowanie dzieciom dobrego startu w szkole, czyli osiągnięcia gotowości szkolnej.

Dobre przygotowanie do szkoły to nie tylko wiedza, ale także postawy, umiejętności, ciekawość, umiejętność współdziałania i współżycia w grupie. Pobyt dziecka w grupie przedszkolnej daje dzieciom możliwość podejmowania różnorodnych działań, nabywania doświadczeń, sprawności, nauki współdziałania, a także czytania, pisania i liczenia.

Należy pamiętać także, że pobyt w przedszkolu uczy szeregu zachowań niezwykle w szkole przydatnych: indywidualnego wypowiadania się, uważnego słuchania innych, zwracania się o pomoc w przypadku niepowodzeń, panowania nad emocjami i innych zachowań prospołecznych.

Mówiąc, że dziecko osiągnęło gotowość szkolną, mamy na myśli:

- poziom rozwoju emocjonalnego i społecznego;

- poziom rozwoju procesów poznawczych i sprawności ruchowych, które umożliwiają sprostanie wymogom szkolnym;

- zasób umiejętności i wiadomości.

Bardzo ważne jest przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania:

- rozwój motywacji do nauki czytania i pisania,

- rozwój procesów analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,

- rozwój koordynacji wzrokowo – słuchowej i słuchowo – ruchowej,

- rozwój grafomotoryki, sprawności kierowania czynnościami drobnych mięśni dłoni i palców.

Dodatkowe informacje