PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

WRZESIEŃ

 Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. integrowanie się z grupą rówieśniczą;
 2. poznanie topografii przedszkola;
 3. ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 4. poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 5. poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 6. poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
 7. poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
 8. poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała;
 9. poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat;
 10. poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 11. poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
 12. kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
 13. kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
 14. kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 15. kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
 16. kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;
 17. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 18. kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: usta, owoce;
 19. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski u, o w wyrazach;
 20. nauka piosenek i pląsów;
 21. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 2. przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 3. poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz;
 4. odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły;
 5. poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym;
 6. kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 7. wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1;
 8. kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
 9. kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;
 10. kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 11. kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra;
 12. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski "p, g," w wyrazach;
 13. nauka piosenek i pląsów;
 14. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku;
 2. zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 3. zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 4. zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota;
 5. wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy;
 6. wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego w ogrodzie przedszkolnym;
 7. rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 8. rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką;
 9. rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 10. rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
 11. kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 12. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 13. kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby, igła;
 14. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach;
 15. nauka piosenek i pląsów;
 16. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku;
 2. zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 3. zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 4. zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha;
 5. wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków;
 6. wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego  w ogrodzie przedszkolnym;
 7. kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 8. zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt;
 9. rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 10. rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką;
 11. rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 12. rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
 13. kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 14. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 15. kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy;
 16. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach;
 17. nauka piosenek i pląsów;
 18. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

STYCZEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy;
 2. zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 3. uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku;
 4. zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 5. zapamiętanie cech typowych dla zimy;
 6. kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy;
 7. wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników;
 8. wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego w ogrodzie przedszkolnym;
 9. rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 10. rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką;
 11. rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 12. rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
 13. kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 14. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 15. kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: zegar, woda, dom, sanki;
 16. kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski z, w, d, s w wyrazach;
 17. nauka piosenek i pląsów;
 18. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;
 19. wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

LUTY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. rozwijanie czynnego słownika dziecka;
 2. rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych;
 3. rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej;
 4. rozwijanie pamięci wzrokowej;
 5. rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski;
 6. rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności;
 7. wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów;
 8. rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach;
 9. kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji;
 10. wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej;
 11. rozwijanie umiejętności improwizowania;
 12. rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania;
 13. kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy;
 14. rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 15. wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu;
 16. rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole;
 17. dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem;
 18. zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości;
 19. zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych;
 20. stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców;
 21. zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

MARZEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
 2. zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 3. uświadamianie następstwa dni tygodnia;
 4. zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 5. zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach;
 6. wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników;
 7. wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego w ogrodzie przedszkolnym;
 8. rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
 9. rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
 10. kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 11. rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu;
 12. rozwijanie słownika czynnego dziecka;
 13. doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
 14. zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych;
 15. rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym;
 16. rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek;
 17. wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję;
 18. rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz;
 19. rozbudzanie zainteresowania historią techniki;
 20. zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji;
 21. zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu;
 22. doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie;
 23. doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli;
 24. rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych;
 25. doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;
 26. posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 2. propagowanie postawy pro ekologicznej;
 3. poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora;
 4. kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy;
 5. kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia; fauna, flora, godło, flaga;
 6. zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie niechęci;
 7. rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym;
 8. rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 9. rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek;
 10. wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję;
 11. rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz;
 12. rozbudzanie zainteresowania historią techniki;
 13. zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu;
 14. doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie;
 15. doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli;
 16. rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych;
 17. doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;
 18. posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych;
 2. zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie;
 3. kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 4. uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim;
 5. aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta;
 6. umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 7. rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce;
 8. poszerzanie czynnego słownika dziecka;
 9. utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 10. uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem;
 11. poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz;
 12. odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły;
 13. kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 14. wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0;
 15. posługiwanie się w zabawach literami i cyframi;
 16. kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku,  układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania;
 17. nauka piosenek i pląsów;
 18. wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania;
 2. rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce;
 3. wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią;
 4. utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 5. poszerzanie czynnego słownika dziecka;
 6. zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie;
 7. rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi;
 8. kształcenie świadomości posiadania równych praw;
 9. zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada;
 10. uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim;
 11. aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta;
 12. umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 13. rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski;
 14. rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu;
 15. uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych;
 16. rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych;
 17. rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem, umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku;
 18. zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

Dodatkowe informacje