W naszej szkole realizowane są następujące projekty, programy i innowacje pedagogiczne:

 

 • Mozaika edukacyjna” - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych.
 • Od grosika do złotówkito projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.


 • Mały Mistrz” – program skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. 

 • Szkoła bezpiecznego Internetu” – projekt edukacyjny zaadresowany zarówno do dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli, celem projektu jest nauczenie mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu;


 • Trzymaj formę” – celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki;


 • Mleko w szkole” – celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych;


 • Owoce w szkole” – program powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw;


 • Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole – cele i treści programu są ukierunkowane na profilaktykę i wyrównywanie różnic indywidualnych w zakresie kompetencji społecznych dzieci;

 • Program głośnego czytania – adresowany do wszystkich uczniów szkoły, jego celem jest wspieranie rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, a także kształtowanie odpowiednich postaw moralnych;
 • Program edukacyjny "Język angielski w praktyce" realizowany w ramach współpracy SP nr 8 z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego – celem programu skierowanego do uczniów klas IV-VII jest rozwijanie zdolności językowych uczniów, umożliwienie im kontaktu z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów komunikacji języka angielskiego;
 • Program innowacji w nauczaniu języka obcego nowożytnego w klasach IV-VII z rozszerzonym językiem angielskim – głównymi celami programu są: zapewnienie uczniom swobodnej komunikacji w języku angielskim; motywowanie do wzmożonej pracy nad rozwojem umiejętności językowych; doskonalenie poprawności fonetycznej oraz płynności mówienia; umożliwienie poznania historii, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych; uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur; położenie nacisku na indywidualizację pracy z uczniem;
 • Program edukacji regionalnej dla uczniów klas IV-VII "Tu mieszkam, tu żyję" – głównymi celami programu są: kształtowanie emocjonalnej więzi i identyfikacja z najbliższym środowiskiem i regionem; wzmocnienie związków kulturowych, historycznych i zawodowych ze swoją "małą ojczyzną"; kształtowanie szacunku i odpowiedzialności wobec tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego regionu;
 • Program dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej "Nasze Kresy" – celem ogólnym programu jest kształtowanie postawy patriotycznej młodego pokolenia Polaków oraz podejmowanie przez nich działań mających na celu krzewienie kultury i pamięci o Kresach Wschodnich w ramach współpracy ze świdnickim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;
 • Program zajęć "Od wyobraźni do innowacji dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej do realizacji w ramach przygotowań  do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności – celem ogólnym programu jest rozwijanie umiejętności myślenia twórczego oraz współpracy w grupie w kontekście przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności;
 • Program współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu – głównymi celami programu są: poznanie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i obserwacji;
 • Program "Profilaktyka poprzez sport" – adresowany do wszystkich uczniów szkoły, jego głównymi celami są: promowanie ruchu na świeżym powietrzu, stymulowanie rozwoju psychospołecznego i fizycznego uczniów, kształtowanie pozytywnego nastawienia do kultury fizycznej i nabywania prawidłowych nawyków;
 • Program współpracy SP nr 8 z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie i Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych) – adresowany do uczniów klas I-VII, dzięki udziałowi w programie uczniowie nabędą właściwe postawy pozwalające na zachowanie zdrowia, wyrobią w sobie poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo, zdobędą wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii oraz odkryją różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.