PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
"POMÓZ MI SAMEMU TO ZROBIĆ"

 

     Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczność i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych, współdziałania.
   W naszej szkole nauczyciele klas młodszych i oddziałów przedszkolnych wykorzystują na zajęciach wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori. Kolorowe pomoce montessoriańskie urozmaicają pracę uczniów, pozwalają na manipulację konkretami i wspomagają logiczne myślenie.

 

Zasady pedagogiczne, zgodnie z którymi powinien być prowadzony proces wychowania w systemie Montessori, to:
• zasada indywidualizacji,
• zasada samodzielności,
• zasada wolnego wyboru, aktywność (przedmiotu, miejsca pracy, czasu),
• zasada izolacji trudności,
• zasada stopniowania trudności,
• zasada ograniczenia, 
• zasada ładu i porządku.Zadania dla nauczyciela, wychowawcy montessoriańskiego:
• zorganizowanie odpowiadającego potrzebom dziecka otoczenia,
• popieranie dziecięcej samodzielności i nauczanie za pomocą działania (metody niewerbalne),
• umożliwianie swobodnego wyboru pracy,
• bycie pomocnikiem dziecka.

 

Cele pedagogiki Montessori

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

*rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

*wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

*wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

*osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

*wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie na zewnętrznym przymusie, 

*uniezależnieniu od nagrody,

*formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

*szacunku dla pracy innych,

*rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

*osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa. 

 

Program pedagogiki M. Montessori "Pomóż mi samemu to zrobić"

 

 

Dodatkowe informacje