KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

 

 

Stopień szkolny

Kryteria przyznania oceny

celujący

Uczeń:

- zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie;

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

- biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania;

- proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy;

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

bardzo dobry

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania;

- sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego wykonywania zadań; teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania;

- potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.

dobry

Uczeń:

- nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania;

- opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;

- poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe.

dostateczny

Uczeń:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;
na poziomie nieprzekraczającym wymagań programowych;

- wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności.

dopuszczający

Uczeń:

- ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym;

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

niedostateczny

Uczeń:

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym;

- nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności;

- w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu.

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

 

 

Kształcenie literackie i kulturalne

Formy wypowiedzi

Nauka o języku

Ocena dopusz-czająca

- poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki,

- wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym,

- rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu,

- poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów,

- zna treść lektur.

- zna formy wypowiedzi z klasy IV,

- w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury,

- odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie),

- potrafi opisać wygląd, np. kolegi i podać kilka cech charakteru,

- zna kompozycję i układ listu,

- potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy.

- opanował w stopniu dopuszczającym ortografię,

- zna podstawowe części mowy,

- rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela,

- dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami,

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę,

- rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania,

- rozpoznaje głoski,

- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń.

Ocena dostateczna

j.w. oraz:

- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,

- wskazuje cechy bohaterów,

- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora,

- rozumie pojęcia: dialog, opis, opowiadanie,

- zna pojęcia bajka, baśń, mit legenda powieść.

j.w. oraz:

- poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci,

- samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu dostatecznym ortografię,

- samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę,

- zna liczebnik,

- w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe,

- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania,

- określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość.

Ocena dobra

j.w. oraz:

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości,

- wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu,

- poprawnie redaguje dialog,

- w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne,

-  odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego.

 

j.w. oraz:

- samodzielnie redaguje formę sprawozdania,

- samodzielnie sporządza plan zdarzeń,

- formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu dobrym ortografię,

- rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu,

- zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach,

- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych,

- rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie,

- odróżnia związek główny od związków pobocznych,

- zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik),

- rozumie pojęcie związku zgody, rządu i przynależności,

- rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady.

 

 Ocena bardzo dobra

j.w. oraz:

- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku,

- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu,

- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie ideę, temat,

- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów.

j.w. oraz:

- umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania,

- poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię,

- całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach,

- samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania,

- dokładnie analizuje zdanie złożone,

- zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania.

Ocena celująca

j.w. oraz:

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem,

- czyta i zna dodatkowe teksty,

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program,

- jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

 

 

Kształcenie literackie i kulturalne

Formy wypowiedzi

Nauka o języku

Ocena dopuszczająca

- poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki,

- wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym,

- rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu,

- korzysta z objaśnień wyrazów i zwrotów pod tekstem,

- poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów,

- zna treść lektur.

- zna formy wypowiedzi z klasy V (opis, opowiadanie),

- w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury,

- odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie),

- potrafi opisać wygląd, np. kolegi i podać kilka cech charakteru,

- zna kompozycję i układ listu,

- potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy.

- opanował w stopniu dopuszczającym ortografię,

- zna podstawowe części mowy,

- rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela,

- dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami,

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę,

- rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania,

- rozpoznaje głoski,

- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń.

Ocena dostateczna

j.w. oraz:

- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,

- wskazuje cechy bohaterów,

- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora,

- zna pojęcia: dialog, opowiadanie, życzenia, przepis, instrukcja, opis,

- porządkuje wydarzenia uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe,

- zna pojęcia bajka, baśń, mit, legenda powieść,

- samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle.

j.w. oraz:

- poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci,

- samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji,

- podejmuje próby porządkowania własnej wypowiedzi,

- przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu dostatecznym ortografię,

- samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę,

- zna liczebnik,

- w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe,

- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania,

- sporządza wykres zdania pojedynczego,

- określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość.

Ocena dobra

j.w. oraz:

- czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie,

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości,

- wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu,

- poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, instrukcję, przepis, list, życzenia,

- w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne,

- odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego.

j.w. oraz:

- samodzielnie redaguje formę sprawozdania,

- samodzielnie sporządza plan zdarzeń,

- formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem,

- przekaz jest uporządkowany czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną całość.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu dobrym ortografię,

- rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu,

- zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach,

- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych,

- rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie,

- odróżnia związek główny od związków pobocznych,

- zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik),

- rozumie pojęcie związku zgody, rządu i przynależności,

- sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego,

- rozumie pojęcie akcentu (przykłady).

Ocena bardzo dobra

j.w. oraz:

- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku,

- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu,

- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie ideę, temat,

- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów.

j.w. oraz:

- umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania,

- poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą,

- różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata,

- zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich argumentów,

- buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym.

j.w. oraz:

- opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię,

- całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach,

- samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania,

- dokładnie analizuje zdanie złożone,

- zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania.

Ocena celująca

j.w. oraz:

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem,

- czyta i zna dodatkowe teksty,

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program,

- jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

   

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje