REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

W ŚWIDNICY

 §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.2. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

7. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (§ 41 Statutu Szkoły).

8. Każdy uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

§2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Podnoszenie wyników nauczania.
 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej.
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
 • Wspieranie uczniów w rozwoju.
 • Rozwijanie samodzielności.
 •  Promocja zdrowia.
 •  Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

 

§3. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

                                                                        

1. Czas pracy świetlicy trwa od 6.30 do 16.30.

2. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców/opiekunów prawnych.

4. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. 

5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.

6. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

7. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.

8. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych. 

9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, zainteresowania uczniów, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły. 

10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

 

§4. UCZNIOWIE

                                                                                                 

1. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

2. Prawa wychowanków.

 Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 •  opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
 •  zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią,
 •  udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 
 •  pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 •  pomocy w nauce, 
 •  życzliwego i podmiotowego traktowania,
 •  otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,
 •  korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
 • poszanowania swojej własności,
 •  higienicznych warunków przebywania w świetlicy,
 •  prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

3. Obowiązki wychowanków.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 •  przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również w regulaminie świetlicy,
 •  dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych spisanych w załączniku nr 1 „Kodeks wychowanka świetlicy”,respektowania poleceń nauczyciela,
 •  szanowania sprzętu świetlicowego i zabawek,
 • odkładania zabawek oraz swoich plecaków w wyznaczone miejsce,
 • pilnowania swoich rzeczy osobistych (np. bluz),
 •  kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce,
 • rozmawiania półgłosem,
 •  noszenia obuwia zmiennego przez cały rok szkolny,
 •  nieprzynoszenia do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (np. urządzeń typu MP 3, PSP, elektronicznych zabawek, itp.).

4. Wprowadza się kategoryczny zakaz:

 •  samowolnego opuszczania pomieszczenia świetlicy,
 •  biegania po świetlicy,
 • zostawiania odzieży i butów w świetlicy (obowiązuje szatnia cały rok szkolny bez względu na warunki atmosferyczne),
 •  korzystania z telefonu komórkowego podczas pobytu w szkole. Dopuszczalne jest     użycie telefonu w szczególnych okolicznościach za pozwoleniem nauczyciela (§ 41 Statut Szkoły),     

 

5. Za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy/zachowania/działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych lub wspomagające realizację zadań świetlicy przewiduje się nagrody.

Nagrody:

 • pochwała wobec grupy,
 • zaznaczenie w dzienniku pochwały (znak „+” w odpowiedniej rubryce),
 • pochwała przekazana rodzicom/opiekunom prawnym,
 • pochwała do wychowawców,
 • pochwała w formie dyplomików,
 • drobny upominek,
 • wybór świetlicowego przyjaciela w I i II semestrze.

6. Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również regulaminu świetlicy, „Kodeksu wychowanka świetlicy” i zasad dobrego wychowania, a szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

Kary:

 • upomnienie ustne na forum grupy,
 • zaznaczenie w dzienniku niewłaściwego zachowania czy postawy (znak „-”w odpowiedniej rubryce),
 • poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych,
 • poinformowanie wychowawy klasy,
 • wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego,
 • odebranie przywilejów,
 • przeniesienie na 1-2 tygodnie do drugiej świetlicy.

  

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy świetlicy czy dziecko będzie korzystać z obiadów.

4. W sprawach spornych rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zgłosić się do wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły.

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 6.30 i odbierania do godz. 16.30.

6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świetlicy dostępnym na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń oraz jego respektowania.

 

 §6. WYCHOWAWCY

                                                                                  

1. Pracownikami świetlicy szkolnej są wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi szkoły.

2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa śródroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.

3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami/opiekunami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Radą Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.

4. Wychowawca świetlicy szkolnej:

 •  odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 
 •  przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego,
 •  dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach,
 •  bierze udział w opracowaniu: rocznego planu pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy, 
 •  realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi,
 • zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy, 
 •  prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

 

§7. POWIERZANIE OPIECE I ODBIERANIE

                                                                              

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy włącznie do godz. 16:30.

2. Poza rodzicami/opiekunami prawnymi odbierać dziecko ze świetlicy mogą osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

3. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

4. Nie podlega opiece dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

5. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

6. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic/opiekun prawny czyli osoba wydająca zgodę. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji adresu zamieszkania i numeru telefonu.

 

§8. SYTUACJE WYJĄTKOWE

 1. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawca podejmuje następujące działania: 

 •  zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,
 •  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
 •  po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) zawiadamia policję,
 •  odnotowuje w dzienniku zdarzenie (data, godzina odbioru dziecka, dane osobowe, podpis osoby odbierającej, podpis wychowawcy).
 •  

2. W razie notorycznych spóźnień rodzica, wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

 •  niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;
 •  wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, osobę upoważnioną;
 •  wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 

 §9. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Dokumentacja świetlicy, to:

 • Regulamin świetlicy,
 • Roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 • Ramowy rozkład dnia,
 • Dzienniki zajęć świetlicy,
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
 • Śródroczne i roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

  

Załącznik nr 1. 

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7. Biorę aktywny udział w zajęciach. 
8. Staram się cicho pracować i bawić. 
9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać. 
10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie. 
12. Dbam o porządek w sali. 
13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15. Szanuję cudzą i swoją własność.
16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy. 
17. Dbam o higienę osobistą. 
18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje, siadam przy stoliku.
20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubranie wierzchnie. 

Dodatkowe informacje