KRYTERIA UZYSKANIA OCEN ZACHOWANIA

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, wzorowo przygotowuje się do zajęć, przygotowuje na lekcje dodatkowe materiały i pomoce;

2. jest koleżeński, życzliwy i wiarygodny, wyróżniająco wykonuje swoją pracę;

3. reprezentuje godnie szkołę w konkursach oraz imprezach szkolnych i pozaszkolnych;

4. z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace na rzecz szkoły;

5. wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego;

6. przewiduje skutki swoich działań, przestrzega zasad i regulaminów szkolnych;

7. prezentuje wyróżniający poziom kultury osobistej, jest taktowny, stosuje wszystkie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy);

8.zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i rówieśnikom, wychodzi z inicjatywą pomocy i współdziałania, jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności innych osób;

9. zawsze dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

10. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

11. dba o schludny wygląd.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

2. jest systematyczny i obowiązkowy;

3. jest koleżeński, życzliwy i wiarygodny, bardzo dobrze wykonuje swoją pracę;

4. reprezentuje szkołę i klasę w imprezach i konkursach, bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły;

5. wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego;

6. świadomie przestrzega zasad i regulaminów szkolnych;

7. jest taktowny, stosuje ogólnie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy);

8. zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i kolegom, wychodzi z inicjatywą pomocy i współdziałania;

9. jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności innych osób;

10. dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

11. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

12. dba o schludny wygląd.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

2. jest systematyczny i obowiązkowy;

3. nie wchodzi w konflikty z grupą, prezentuje postawę umiarkowanego zaangażowania w życie klasy, dobrze wykonuje przydzielone zadania;

4. bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły;

5. stara się przywiązywać wagę do poprawności i czystości języka polskiego;

6. z reguły przestrzega zasad i regulaminów szkolnych, zasad higieny osobistej;

7. przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy), zawsze reaguje pozytywnie na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;

8. okazuje szacunek pracownikom szkoły, chętnie wypełnia prośby i polecenia;

9. dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

10. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

11. dba o schludny wygląd.

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1. spóźnia się na lekcje, ma nieusprawiedliwione nieobecności;

2. jest niesystematyczny i nieobowiązkowy;

3. jest biernym uczestnikiem pracy grupy, nie wchodzi w konflikty, niedokładnie wykonuje przydzielone mu zadania;

4. ma obojętny stosunek do życia klasy i do prac społecznych;

5. nie używa wulgaryzmów;

6. zdarzają mu się drobne uchybienia w przestrzeganiu zasad BHP w szkole i zasad higieny osobistej;

7. z reguły przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy), reaguje pozytywnie na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły.

8. wyłącznie pod wpływem oddziaływań wychowawczych okazuje szacunek pracownikom szkoły i rówieśnikom;

9. stara się dbać o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

10. nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

11. dba o schludny wygląd.

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1. notorycznie spóźnia się na lekcje, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności;

2. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

3. jest konfliktowy i arogancki wobec kolegów, poniża i ośmiesza innych, nie szanuje odmiennych poglądów i zachowań, nie włącza się w prace grupy;

4. nie reprezentuje klasy ani szkoły we właściwy sposób, lekceważy i niszczy prace innych, destrukcyjnie wpływa na środowisko klasowe, przeszkadza w trakcie imprez klasowych i szkolnych;

5. czasami używa wobec otoczenia wulgarnego słownictwa;

6. nie posiada zdolności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw i zachowań, często zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu zasad BHP w szkole i zasad higieny osobistej;

7. niechętnie wykonuje prośby i polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

8. z reguły nie przywiązuje wagi do wyglądu miejsca pracy, nie dba o nie, często nie zmienia obuwia, nie przestrzega dyscypliny w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych;

9. nie zmienia zachowania pod wpływem oddziaływań wychowawczych, przejawia agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i pracowników szkoły;

10. nie szanuje odmienności i poglądów innych;

11. nie dba o mienie szkoły, nie zwraca w terminie wypożyczonych rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

12. nosi obowiązujący strój szkolny.

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1. notorycznie spóźnia się na lekcje, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności;

2. rażąco zaniedbuje wszystkie obowiązki szkolne;

3. wchodzi w konflikt z prawem i wykazuje agresję słowną i fizyczną;

4. przynosi swoim zachowaniem hańbę szkole;

5. z premedytacją utrudnia pracę innym;

6. notorycznie używa wulgarnego słownictwa;

7. świadomie naraża innych na niebezpieczeństwo, stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, działa w grupach łamiących prawo, prowokuje, ulega nałogom;

8. nie stosuje się do regulaminów, zasad, poleceń na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, imprezy pozaszkolne), nie zmienia obuwia, niszczy mienie szkoły, bierze udział w aktach wandalizmu i kradzieżach, nie przestrzega dyscypliny w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych;

9. nie reaguje na oddziaływania wychowawcze;

10. przejawia nasiloną agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i pracowników szkoły;

11. poniża i ośmiesza innych, wyśmiewa odmienność ich poglądów i zachowań;

12. nie dba o mienie szkoły, nie zwraca w terminie wypożyczonych rzeczy (książki, sprzęt sportowy itp.);

13. nie nosi stroju szkolnego.

 

Dodatkowe informacje