OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH I–III 

W klasach I—III ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową. Wynika ona z oceniania bieżącego, które polega na ocenie następujących obszarów:

1. sposoby pracy:

- koncentracja,

- aktywność na zajęciach,

- staranność,

- przygotowanie do zajęć,

- samodzielność,

- tempo pracy;

2. tworzenie obrazu siebie:

- samoświadomość i samoocena,

- wyrażanie emocji i uczuć;

3. współpraca z innymi:

- praca w zespole,

- relacje z rówieśnikami,

- relacje z dorosłymi;

4. zachowanie w różnych sytuacjach:

- zachowanie na zajęciach,

- zachowanie podczas przerw,

- zachowanie w innych sytuacjach;

5. inne obszary, które może wybrać nauczyciel.

 

Bieżąca ocena z zachowania w klasach I-III wyrażona jest za pomocą określeń:

- wspaniale (A);

- bardzo dobrze (-A);

- więcej niż dobrze (+B)

- dobrze (B);

- mniej niż dobrze (-B);

- musisz jeszcze popracować (C).

 

Kryteria ocen z zachowania:

 

WSPANIALE (A) otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione; wzorowo przygotowuje się do zajęć, przygotowuje na lekcje dodatkowe materiały i pomoce;

2. jest koleżeński, życzliwy i prawdomówny; wyróżniająco wykonuje swoją pracę;

3. reprezentuje godnie szkołę w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych, z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy i szkoły;

4. wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego;

5. przewiduje skutki swoich działań, przestrzega zasad i regulaminów szkolnych;

6. prezentuje wyróżniający poziom kultury osobistej, jest taktowny; stosuje wszystkie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy);

7. zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i rówieśnikom, wychodzi z inicjatywą pomocy i współdziałania, jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności innych osób;

8. zawsze dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (np. książki);

9. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

10. stara się dbać o schludny wygląd i higienę osobistą.

 

BARDZO DOBRZE  (-A) otrzymuje uczeń, który:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

2. jest systematyczny i obowiązkowy;

3. jest koleżeński, życzliwy i prawdomówny; bardzo dobrze wykonuje swoją pracę;

4. reprezentuje szkołę i klasę w imprezach i konkursach; bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły;

5. wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego;

6. świadomie przestrzega zasad i regulaminów szkolnych;

7. jest taktowny, stosuje ogólnie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy);

8. zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i kolegom, wychodzi z inicjatywą pomocy i współdziałania;

9. jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności osób;

10. dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (np. książki);

11. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

12. stara się dbać o schludny wygląd i higienę osobistą.

 

WIĘCEJ NIŻ DOBRZE (+B) otrzymuje uczeń, który:

1. jest punktualny i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

2. jest systematyczny i obowiązkowy;

3. jest koleżeński, życzliwy i prawdomówny; dobrze wykonuje swoją pracę;

4. nie wchodzi w konflikty z grupą, prezentuje postawę umiarkowanego zaangażowania w życie klasy; dobrze wykonuje przydzielone zadania;

5. bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły;

6. stara się przywiązywać wagę do poprawności i czystości języka polskiego;

7. z reguły przestrzega zasad i regulaminów szkolnych;

8. przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią (wycieczki i imprezy); zawsze reaguje pozytywnie na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;

9. okazuje szacunek pracownikom szkoły, chętnie wypełnia prośby i polecenia;

10. dba o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (np. książki);

11. zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie                   zmienne;

12. stara się dbać o schludny wygląd i higienę osobistą.

 

DOBRZE (B) otrzymuje uczeń, który:

1. sporadycznie spóźnia się na lekcje, ma usprawiedliwione nieobecności;

2. nie zawsze jest systematyczny i obowiązkowy;

3. uczestniczy w pracach grupowych; nie wchodzi w konflikty z rówieśnikami; niedokładnie wykonuje przydzielone mu zadania;

4. ma obojętny stosunek do życia klasy i do prac społecznych;

5. nie używa wulgaryzmów;

6. zdarzają mu się drobne uchybienia w przestrzeganiu zasad obowiązujących w szkole i poza nią (wycieczki, imprezy);

7. pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;

8. stara się dbać o mienie szkoły, w terminie zwraca wypożyczone rzeczy (np. książki);

9. nosi obowiązujący strój szkolny i w okresie zimowym obuwie zmienne;

10. stara się dbać o schludny wygląd i higienę osobistą.

 

MNIEJ NIŻ DOBRZE (-B) otrzymuje uczeń, który:

1. często spóźnia się na lekcje, ma nieusprawiedliwione nieobecności;

2. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

3. jest konfliktowy i arogancki wobec kolegów; poniża i ośmiesza innych, nie szanuje odmiennych poglądów i zachowań; nie włącza się w pracę grupy;

4. nie reprezentuje klasy ani szkoły we właściwy sposób; lekceważy i niszczy prace innych, daje zły przykład innym uczniom, przeszkadza w trakcie imprez klasowych i szkolnych;

5. czasami używa wulgarnego słownictwa;

6. nie posiada zdolności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw i  zachowań; często zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu zasad zachowania obowiązujących w szkole;

7. niechętnie wykonuje prośby i polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

8. z reguły nie przywiązuje wagi do wyglądu miejsca pracy, nie dba o nie, często nie zmienia obuwia; nie przestrzega dyscypliny w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych;

9. nie zmienia zachowania pod wpływem oddziaływań wychowawczych; przejawia agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i pracowników szkoły;

10. nie szanuje odmienności i poglądów innych;

11. nie dba o mienie szkoły, nie  zwraca w terminie wypożyczonych rzeczy (np. książek);

12. często nie nosi obowiązującego stroju szkolnego i w okresie zimowym obuwia zmiennego.

 

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ (C) otrzymuje uczeń, który:

1. notorycznie spóźnia się na lekcje, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności;

2. rażąco zaniedbuje wszystkie obowiązki szkolne;

3. wchodzi w konflikt z prawem i świadomie wykazuje agresję słowną i fizyczną;

4. z premedytacją utrudnia pracę innym;

5. bardzo często używa wulgarnego słownictwa;

6. świadomie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia;

7. nie stosuje się do regulaminów, zasad, poleceń na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, imprezy pozaszkolne); niszczy mienie szkoły, bierze udział w aktach wandalizmu i kradzieżach;

8. nie reaguje na oddziaływania wychowawcze;

9. poniża i ośmiesza innych; wyśmiewa odmienność ich poglądów i zachowań;

10. nie dba o mienie szkoły, nie zwraca w terminie wypożyczonych rzeczy (np. książek);

11. nie nosi stroju szkolnego, nie zmienia obuwia.

Dodatkowe informacje