OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I–III

 

1. W klasach I–III bieżące ocenianie postępów w nauce w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego dokonywane jest za pomocą określeń słownych lub literowych w siedmiostopniowej skali:

 a) as (A!),

 b) wspaniale (A),

 c) bardzo dobrze (-A),

 d) więcej niż dobrze (+B),

 f) dobrze (B),

 g) mniej niż dobrze (-B),

 h) musisz jeszcze popracować, nie opanowałeś tej umiejętności (C).

 

2.  Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

AS – uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści przewidzianych programem dla danego poziomu. Samodzielnie formułuje problemy i inicjuje ich rozwiązania, jest dociekliwy. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywając wyróżnienia. Wykazuje szczególne umiejętności oraz postawę twórczą.

WSPANIALE – uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, z którymi spotyka się w czasie zajęć. Jest aktywny na zajęciach, chętnie wykonuje dodatkowe polecenia i zadania. Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

BARDZO DOBRZE – uczeń opanował prawie pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, z niewielką pomocą rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, z którymi spotyka się w czasie zajęć. Jest aktywny na zajęciach, chętnie wykonuje dodatkowe polecenia i zadania, ale nie zawsze robi to w odpowiedni sposób.

WIĘCEJ NIŻ DOBRZE – uczeń opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne, z którymi spotyka się w czasie zajęć. Jest aktywny na zajęciach, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.

DOBRZE – uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. Pracuje często korzystając z pomocy nauczyciela; wykazuje niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach, które stara się uzupełnić.

MNIEJ NIŻ DOBRZE – uczeń słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Wykazuje spore braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak może pod kierunkiem nauczyciela uzupełnić w określonym czasie.

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ, NIE OPANOWAŁEŚ TEJ UMIEJĘTNOŚCI – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, nie potrafi rozwiązać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. Ma duże braki w wiadomościach oraz umiejętnościach i nie wykazuje chęci ich uzupełnienia albo, z różnych względów, nie jest w stanie tego zrobić.

3. Przy ustalaniu oceny z edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej, ruchowej uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy.

4. Oznaczenia literowe stosowane są przez nauczyciela do zapisu w dzienniku lekcyjnym, a słowne – w zeszytach, ćwiczeniach i pracach klasowych (dopuszczalne jest stosowanie literowego zapisu również w zeszytach i ćwiczeniach).

5. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w celu wzmacniania pożądanych postaw i wspierania uzdolnień może wprowadzić do oceny bieżącej symbole graficzne (pieczątki, znaczki, dyplomy, plakietki).

6. Nauczyciel może stosować w ocenianiu bieżącym wybrane elementy oceniania kształtującego (samoocena, ocena koleżeńska, ustny lub pisemny komentarz nauczyciela).  

7. Przy ocenianiu bieżącym ucznia z zajęć edukacyjnych z religii (etyki) stosuje się ocenę cyfrową zgodną ze skalą oceniania w klasach IV–VI. Nauczyciel katecheta na początku roku szkolnego przedstawia rodzicom przedmiotowe zasady oceniania.

8. Nauczyciel może stosować również inne znaki umowne, które służą motywowaniu uczniów (na przykład: np. - nieprzygotowany, bz - brak zadania itp.).

9. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zobowiązany jest dwa razy w semestrze przedstawić rodzicom opisową informację o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności wychowanka w formie karty osiągnięć ucznia.

Dodatkowe informacje