KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJI RELIGII w KLASACH I-III

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy;

2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować je we  własnym życiu;

3. wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;

4. wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii;

5. osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość;

2. chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;

3. jest zawsze przygotowany do zajęć, posiada zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

 

OCENA DOBRA

Uczeń:

1. opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wiedzy religijnej oraz powodują  stałe postępy w życiu religijnym;

2. potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;

3. przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;

4. zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

1. zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary;

2. dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, jednak umożliwiającą mu  dalsze postępy w nauce;

3. wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;

4. zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń) z notatkami z lekcji i pracami domowymi prowadzi mało starannie.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

1. zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;

2. dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;

3. prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń);

4. niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;

2. odmawia wszelkiej współpracy;

3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Dodatkowe informacje