WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA  KLAS I-III

 

AS (A!)

Wiadomości i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza poziom klasy.

 

WSPANIALE (A)

Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

 • potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;
 • zna i używa słownictwa poznanego na lekcji;
 • prawidłowo reaguje na polecenia;
 • systematycznie, starannie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku; zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;
 • bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • angażuje się w czasie pracy indywidualnej, pracy w parach i w grupach;
 • bardzo chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki.

 

BARDZO DOBRZE (A-)

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

 • często potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;
 • zna i używa słownictwa poznanego na lekcji;
 • prawidłowo reaguje na polecenia;
 • systematycznie, starannie i najczęściej bezbłędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;
 • aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • angażuje się w czasie pracy indywidualnej, pracy w parach i w grupach;
 • chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki.

 

WIĘCEJ NIŻ DOBRZE (B+)

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

 • potrafi w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;
 • zna i używa większości słów poznanych na lekcji;
 • potrzebuje pomocy nauczyciela przy używaniu dłuższych zwrotów;
 • generalnie prawidłowo reaguje na polecenia;
 • systematycznie i na ogół bezbłędnie i starannie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;
 • aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • zazwyczaj angażuje się w czasie pracy indywidualnej, pracy w parach i w grupach;
 • chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki.

 

DOBRZE (B)

Uczeń w stopniu wystarczającym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

 • potrzebuje drobnej pomocy nauczyciela, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;
 • kojarzy i z pomocą nauczyciela poprawnie używa dużej części słów zaprezentowanych na lekcji;
 • nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów;
 • prawidłowo reaguje na polecenia, jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;
 • raczej systematycznie, poprawnie i starannie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe, czasem popełniając błędy;
 • czasami uczestniczy w lekcji;
 • pracuje indywidualnie, w parach i w grupach;
 • śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki.

 

MNIEJ NIŻ DOBRZE (B-)

Uczeń w stopniu minimalnym opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania:

 • potrzebuje pomocy nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania, aby w miarę poprawnie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki;
 • zna stosunkowo mało słów i zwrotów zaprezentowanych na lekcji;
 • nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;
 • prawidłowo reaguje na polecenia, tylko jeżeli są one poparte gestem lub mimiką twarzy;
 • niesystematycznie i czasem błędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz zadania domowe;
 • rzadko uczestniczy w lekcji;
 • nie potrafi pracować indywidualnie, w parach i w grupach;
 • czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek.

 

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ (C)

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania:

 • nawet z pomocą nauczyciela w postaci wielokrotnego powtarzania nie jest w stanie poprawnie  imitować zaprezentowanych dźwięków;
 • nie zna prawie żadnego słowa i zwrotu zaprezentowanego na lekcji;
 • w ogóle nie potrafi samodzielnie sformułować dłuższych zwrotów, nawet z pomocą nauczyciela;
 • nieprawidłowo albo wcale nie reaguje na polecenia;
 • rzadko, często błędnie, wykonuje ćwiczenia w podręczniku i inne zadania wdrażające do pisania;
 • wyjątkowo rzadko uczestniczy w lekcji;
 • niechętnie pracuje indywidualnie, w parach i w grupach;
 • niedokładnie, niepoprawnie albo wcale nie wykonuje zadań domowych;
 • na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek.

Uczeń otrzymuje ocenę słowną lub literową na podstawie: aktywności na lekcji; pracy indywidualnej; pracy w parach albo małych grupach; systematyczności i staranności prowadzenia podręcznika, ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego; aktywności w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek lub wykonywania ćwiczeń ruchowych; znajomości poznanego słownictwa, sprawdzanego w formie zabawy i/lub krótkich testów i/lub odpowiedzi ustnej; wykonanych zadań domowych.

Nauczyciel języka angielskiego uczestniczy w ocenianiu zachowania ucznia wraz z wychowawcą klasy na podstawie pracy i zdyscyplinowania ucznia podczas lekcji.

Dodatkowe informacje