KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH ETYKI W KLASACH I-III

Ocenie podlega:

 • aktywne uczestniczenie w lekcji,
 •  wypowiedzi ustne,
 • wypowiedzi pisemne,
 • przygotowanie materiałów do lekcji,
 • przygotowanie argumentów do dyskusji,
 •  prowadzenie zeszytu,
 • prace domowe,
 • sprawdziany,
 • prezentacje,
 • prace dodatkowe.

Celujący:

 • samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu,
 • wzorowe prowadzenie zeszytu,
 • aktywny udział we wszystkich lekcjach,
 • posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki,
 • systematyczne przygotowanie do lekcji,
 • podejmowanie zadań dodatkowych,
 • samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie w stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy.

Bardzo dobry:

 • systematyczne   przygotowanie   do   lekcji, 
 • czynny   udział w zajęciach/dyskusjach,  
 • posługiwanie   się  ze  zrozumieniem   elementarnymi   pojęciami  z zakresu etyki/filozofii,
 • wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe.

Dobry:

 • systematyczne  przygotowanie  do  lekcji,  
 • częsty  udział  w  dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, 
 • dobrze prowadzony zeszyt,
 • odrobione prace domowe,

Dostateczny:

 • rozumienie omawianych zagadnień,
 • sporadyczny udział w dyskusjach,
 • prowadzenie zeszytu,

 

Dopuszczający:

 • bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu,

 

Niedostateczny:

 • niespełnienie powyższych warunków.

Aby poprawić ocenę, uczeń   musi   uzupełnić   zaległe   prace,   zaliczyć   sprawdziany   lub   poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Dodatkowe informacje