REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Zbiory multimedialne mogą wypożyczać wyłącznie nauczyciele.

4. Godziny otwarcia biblioteki ustalane są w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5. W bibliotece i czytelni należy zachowywać się cicho, nie przeszkadzać innym.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za uszkodzenie, zniszczenie, poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.

7. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o wypożyczone książki.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić do biblioteki taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, podając termin ich zwrotu.

10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki.

11. Czytelnik może wypożyczyć książkę tylko na swoje nazwisko.

12. W stosunku do czytelnika przetrzymującego książkę mogą być zastosowane następujące kary: ~ okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

13. Opiekunowie klas na bieżąco są informowani, jeśli ich wychowankowie nie oddają w terminie książek.

14. Wszystkie wypożyczone książki czytelnik powinien oddać do biblioteki do 10 czerwca.

15. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji) zobowiązani są zwrócić wypożyczone materiały z biblioteki.

16. Czytelnicy opuszczający szkołę otrzymują z biblioteki poświadczenie o oddaniu książek.

17. W każdej klasie wychowawcy powołują łącznika bibliotecznego, który na bieżąco (przynajmniej raz w miesiącu) informuje wychowawcę o stanie czytelnictwa w klasie. Wychowawca uświadamia uczniom konieczność przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej, jest pomocny w egzekwowaniu zwrotu książki i rozliczenia za książkę zagubioną, zniszczoną lub przetrzymywaną.

18. Do obowiązków czytelnika należy przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej.

Dodatkowe informacje