REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

  1. Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki szkolne przeznaczone do obowiązkowych zajęć.
  2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
  3. Udostępnione książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Uczeń powinien bezwzględnie dbać o ich stan i przechowywać je w okładce.
  4. Nie wolno w podręcznikach pisać, zakreślać, zaznaczać.
  5. Pierwsze części podręcznika będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie klas I-II przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą z nauczycielem-wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych, uczniowie klas III-VII wypożyczają podręczniki indywidualnie.
  6. Kolejne części podręcznika lub podręcznik do klasy programowo wyższej wypożyczane będą po sprawdzeniu stanu użytkowanego egzemplarza. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia książki uczeń nie otrzyma kolejnego podręcznika. Wydanie następnej części podręcznika lub podręcznika do klasy programowo wyższej nastąpi po odkupieniu danego egzemplarza.
  7. Decyzję o wstrzymaniu wydania kolejnego podręcznika podejmuje komisja, w skład której wchodzą dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz dwóch bibliotekarzy. Zostaje sporządzony protokół (kopię dokumentu otrzymują rodzice/opiekunowie ucznia).
  8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników. Wychowawca egzekwuje od ucznia zwrot podręczników. Uczeń opuszczający szkołę otrzymuje w bibliotece poświadczenie o oddaniu wszystkich wypożyczonych podręczników.
  9. Rodzice ucznia zapoznają się z regulaminem wypożyczenia podręczników na początku roku szkolnego. Potwierdzają podpisem znajomość powyższego regulaminu.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811

 

 

Dodatkowe informacje